PRIVACYVERKLARING

DAGVOORZITTER & PITCHTRAINER

PRIVACYVERKLARING PITCHES & PRESENTATIONS                                                                       

Inleiding
Deze verklaring is van toepassing op alle door Pitches & Presentations geleverde producten en diensten. Pitches & Presentations, gevestigd te Vlaardingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Mocht je vragen hebben, dan kun je via contact opnemen via contact [at] annaheijker [dot] com.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Pitches & Presentations verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van de diensten van Pitches & Presentations en/of omdat je deze zelf hebt verstrekt. Gegevens die Pitches & Presentations van je nodig heeft of die noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Pitches & Presentations in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

  • Voornaam en achternaam
  • Geslacht
  • Bedrijfsnaam
  • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
  • Telefoonnummer (mobiel of vast)
  • E-mailadres
  • Bankgegevens
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Waarom we gegevens nodig hebben
Bij Pitches & Presentations willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Om je te informeren over wijzigingen in onze diensten en producten.
  • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Pitches & Presentations. Bijvoorbeeld om je via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van Pitches & Presentations. Wil je niet benaderd worden via de nieuwsbrief? Dan kun je je gemakkelijk uitschrijven voor de nieuwsbrief (er staat een knop ‘uitschrijven’ onderaan de email).
  • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wij gebruiken je gegevens alleen voor een ander doel dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Pitches & Presentations gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming) en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Pitches & Presentations zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring, om deze zo aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken.

Hoe lang we gegevens bewaren
Pitches & Presentations zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Pitches & Presentations verstrekt je gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek www.annaheijker.com en www.annaheijker.nl
Pitches & Presentations gebruikt alleen technische en functionele cookies. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld  voorkeursinstellingen. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden (zoals die van GoogleAnalytics), zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt cookies uitschakelen door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Beveiliging
Pitches & Presentations hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van je persoonsgegevens. Pitches & Presentations heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde je persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Pitches & Presentations toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om al je, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuur je een gespecificeerd verzoek naar contact [at] annaheijker [dot] com. Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Pitches & Presentations je hierover binnen 5 werkdagen informeren.

Tot slot wijzen we je erop dat je het recht hebt een klacht in te dienen over de verwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kun je contact met ons opnemen, via contact [at] annaheijker [dot] com.

Deze privacyverklaring is opgesteld d.d. 14 mei 2018

Heb je vragen?

Neem contact op

© Anna Heijker 2023 | Disclaimer | Algemene Voorwaarden | Privacyverklaring | FAQ